Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným Obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

– zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce
– zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce
– pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní
– pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania Obecného zastupiteľstva a komisií Obecného zastupiteľstva
– organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec
– zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce, Prácu Obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom Obecným zastupiteľstvom.

kravany

Obecný úrad vedie evidenciu obyvateľov- prihlásenia trvalý pobyt, prechodný pobyt

– je správcom daní a poplatkov
– je zmluvným partnerom Slovenskej pošty- vydávanie balíkov a listových zásielok)
– vykonáva prenesený výkon na úseku školstva, stavebnom, overovania podpisov a listín, výrubu drevín

Organizačná štruktúra Obecného úradu:

Starosta obce: Igor Gavalier, kontakt: starosta@obeckravany.sk, 0907 924 680

Zástupca starostu obce: Jozef Zmok

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Zuzana Ujčíková

Ekonómka: Mgr. Lucia Liptáková, kontakt: kravany@obeckravany.sk, 052/7782197

Administratívna pracovníčka: Iveta Gavalierová, kontakt: urad@obeckravany.sk, 052/7782197